Algemene- en leveringsvoorwaarden

Algemene- en leveringsvoorwaarden Rising Star Comics en Urban Kidzz:

Hieronder vind je de voorwaarden van Urban Kidzz / Rising Star Comics. Wil je ze downloaden om uit te printen klik dan hier.

Indien u als consument een bestelling plaatst bij Rising Star Comics of Urban Kidzz verklaart u dat u akkoord bent met de onderstaande Algemene- en Leveringsvoorwaarden.

Indien u als ondernemer een bestelling plaatst bij Rising Star Comics of Urban Kidzz verklaart u dat u akkoord bent met de onderstaande Algemene- en Leveringsvoorwaarden met uitzondering van artikel 6 t/m 10. Als ondernemer kunt u geen beroep doen op het herroepingsrecht zoals omschreven in de artikelen 6 t/m 10 van deze algemene voorwaarden.

Rising Star Comics en Urban Kidzz zijn handelsnamen van B Plus B.V. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, bestelling, offerte, dienst en overeenkomst met Rising Star Comics en/of Urban Kidzz, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inhoudsopgave

1. Artikel 1 – Definities

2. Artikel 2 – Identiteit van Rising Star Comics/ Urban Kidzz

3. Artikel 3 – Toepasselijkheid

4. Artikel 4 – Het aanbod

5. Artikel 5 – De overeenkomst

6. Artikel 6 – Herroepingsrecht

7. Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

8. Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

9. Artikel 9 – Verplichtingen van Rising Star Comics/ Urban Kidzz bij herroeping

10. Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

11. Artikel 11 – De prijs

12. Artikel 12 – Nakoming

13. Artikel 13 – Levering en uitvoering

14. Artikel 14 – Betaling

15. Artikel 15 – Klachtenregeling

16. Artikel 16 – Geschillen

17. Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Rising Star Comics/ Urban Kidzz worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Rising Star Comics/ Urban Kidzz;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of Rising Star Comics/ Urban Kidzz in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Standaard editie: de standaard editie beslaat 48 pagina’s, heeft een harde, glanzende kaft, en bestaat uit 36 pagina’s stripverhaal en 12 pagina’s puzzels, spellen, en rebussen. Het stripverhaal is voorzien van zichtbare en (indien realiseerbaar) onzichtbare codes, waarmee via een smartphone, voorzien van een app, online content kan worden opgeroepen.

10. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand koopt.

11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Rising Star Comics/ Urban Kidzz en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

12. Luxe editie: de luxe editie beslaat 48 pagina’s: 16 extra pagina’s met “The making of” (de wordingsgeschiedenis van de strip) bovenop hetzelfde aantal pagina’s met dezelfde indeling als de standaard editie. Ook in de luxe editie is het stripverhaal voorzien van zichtbare en (indien realiseerbaar) onzichtbare codes, waarmee via een smartphone, voorzien van een app, online content kan worden opgeroepen. Verder bevat de luxe editie een grote uitklap-pagina (30 cm hoog x 84 cm breed) op extra stevig papier waarop één grote illustratie te zien is met daarop de belangrijkste scenes van de strip. Verder is de luxe editie uitgevoerd met linnen kaft, met daarop teksten in goudfolie op cover + rug, en op de cover een verdiept aangebrachte gelamineerde coverillustratie.

13. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Rising Star Comics/ Urban Kidzz gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Rising Star Comics en Urban Kidzz

B Plus BV, handelend onder de namen Rising Star Comics en Urban Kidzz
Bezoek- en vestigingsadres
Maria Austriastraat 724
1087 KH Amsterdam

Email: info@urbankidzz.nl
KVK inschrijving: 56666225
BTW-identificatienummer: NL852247114B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Rising Star Comics/ Urban Kidzz en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Rising Star Comics/ Urban Kidzz en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene- en leveringsvoorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Rising Star Comics/ Urban Kidzz voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene- en leveringsvoorwaarden bij Rising Star Comics/ Urban Kidzz zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene- en leveringsvoorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene- en leveringsvoorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Rising Star Comics/ Urban Kidzz gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze tot 01-10-2018 een benadering van de realiteit, aangezien het definitieve uiterlijk pas dan bekend is; vanaf 01-10-2018 zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Rising Star Comics/ Urban Kidzz niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4. Elke aanbod is vrijblijvend en geldt zo lang de voorraad strekt dan wel bestelbaar is. Indien een product niet meer leverbaar is, is Rising Star Comics/Urban Kidzz bevoegd de bestelling gedeeltelijk dan wel geheel te annuleren. Rising Star Comics/Urban Kidzz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden in de aanbiedingen.

5. Op alle afbeeldingen berust het copyright van de desbetreffende rechthebbenden. Afbeeldingen bij de artikelen kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid. Rising Star Comics/Urban Kidzz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor marginale verschillen in de bij de artikelen getoonde afbeeldingen.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Een bindende overeenkomst met Rising Star Comics/Urban Kidzz gaat in vanaf het moment van betalen. De bestelling is hiermee onherroepelijk geworden en kan niet meer worden gewijzigd of geannuleerd. Enkel wanneer Rising Star Comics/Urban Kidzz de gewenste goederen/producten niet of niet binnen 30 dagen kan leveren, tenzij schriftelijk anders met de consument overeengekomen, is de consument gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te annuleren.

3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Rising Star Comics/ Urban Kidzz onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Rising Star Comics/ Urban Kidzz is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Rising Star Comics/ Urban Kidzz passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Rising Star Comics/ Urban Kidzz daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5. Rising Star Comics/ Urban Kidzz kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Rising Star Comics/ Urban Kidzz op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6. Rising Star Comics/ Urban Kidzz zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Rising Star Comics/ Urban Kidzz waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

e. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

7. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Rising Star Comics/ Urban Kidzz mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Rising Star Comics/ Urban Kidzz mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Rising Star Comics/ Urban Kidzz hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Rising Star Comics/ Urban Kidzz.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Rising Star Comics/ Urban Kidzz verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Rising Star Comics/ Urban Kidzz niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Rising Star Comics/ Urban Kidzz aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 9 – Verplichtingen van Rising Star Comics/ Urban Kidzz bij herroeping

1. Als Rising Star Comics/ Urban Kidzz de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. Rising Star Comics/ Urban Kidzz vergoedt de betaling van de consument, inclusief de eventuele leveringskosten, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.

3. Rising Star Comics/ Urban Kidzz gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Rising Star Comics/ Urban Kidzz de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Rising Star Comics/ Urban Kidzz kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Rising Star Comics/ Urban Kidzz dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Uitsluiting van herroepingsrecht is slechts mogelijk voor:

1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

2. Cameo’s waar na realisatie door de consument schriftelijk een akkoord voor is gegeven;

3. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

4. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

5. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b: de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest zodra Rising Star Comics/ Urban Kidzz de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Artikel 11 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Rising Star Comics/ Urban Kidzz bevoegd de vermelde prijzen te wijzigen. Rising Star Comics/ Urban Kidzz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden in de vermelde prijzen.

3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en verzendkosten.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst

1. Rising Star Comics/ Urban Kidzz staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door Rising Star Comics/ Urban Kidzz, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Rising Star Comics/ Urban Kidzz kan doen gelden indien Rising Star Comics/ Urban Kidzz is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. Rising Star Comics/ Urban Kidzz zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Rising Star Comics/ Urban Kidzz kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene- en leveringsvoorwaarden is vermeld, zal Rising Star Comics/ Urban Kidzz geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Rising Star Comics/ Urban Kidzz het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Rising Star Comics/ Urban Kidzz tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Rising Star Comics/ Urban Kidzz bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Rising Star Comics/ Urban Kidzz te melden.

3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Rising Star Comics/ Urban Kidzz is gewezen op de te late betaling en Rising Star Comics/ Urban Kidzz de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Rising Star Comics/ Urban Kidzz gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen: 15% over openstaande bedragen met een minimum van € 40,=. Rising Star Comics/ Urban Kidzz kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

4. Indien de ondernemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Rising Star Comics/ Urban Kidzz is gewezen op de te late betaling en Rising Star Comics/ Urban Kidzz de ondernemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Rising Star Comics/ Urban Kidzz gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Rising Star Comics/ Urban Kidzz kan ten voordele van de ondernemer afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 – Klachtenregeling

1. Rising Star Comics/ Urban Kidzz beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Rising Star Comics/ Urban Kidzz.

3. Bij Rising Star Comics/ Urban Kidzz ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Rising Star Comics/ Urban Kidzz binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. De consument dient Rising Star Comics/ Urban Kidzz in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Rising Star Comics/ Urban Kidzz en de consument waarop deze algemene- en leveringsvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene- en leveringsvoorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 18 – Privacy

Persoonsgegevens die door de consument of ondernemer zijn opgegeven worden verwerkt en bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en voor een doelmatigebedrijfsvoering (zoals direct marketing). UrbanKidzz zal de opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van bestaande en nieuwe producten  en  diensten  en  u  hier  eventueel  een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat  UrbanKidzz u een  reclamemailing  stuurt,  heeft  u  de  mogelijkheid Urban Kidzz te laten weten hier geen prijs meer op te stellen via een retourmail.

Informatie rondom retour

Retourneren
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Rising Star Comics/ Urban Kidzz geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@urbankidzz.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

B Plus B.V., handelend onder de namen Rising Star Comics en Urban Kidzz

Maria Austriastraat 724
1087 KH Amsterdam
Email: info@urbankidzz.nl

KVK inschrijving: 56666225
BTW-identificatienummer: NL852247114B01

Herroepingsformulier

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!